Is Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

“Is” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

 1. Is

  ♪ : /ˌīˈes/

  • சொற்றொடரின் சுருக்கம் : abbreviation

   • இருக்கிறது
   • இருத்தல்
   • ‘பீ’ என்னும் வினைச்சொல்லின் படர்க்கை ஒருமை நிகழ்கால வடிவம்
   • அத்தி
   • உண்டு
  • விளக்கம் : Explanation

   • ஐஸ்லாந்து (சர்வதேச வாகன பதிவு).
   • ஆலஜன்களுக்கு சொந்தமான ஒரு அல்லாத உறுப்பு; குறிப்பாக மருத்துவம் மற்றும் புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் சாயங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது; இயற்கையாகவே சிறிய அளவில் (கடல் நீர் அல்லது பாறைகளைப் போல) இணைந்து நிகழ்கிறது
   • மிகச்சிறிய முழு எண் அல்லது இந்த எண்ணைக் குறிக்கும் எண்
   • ரோமானிய எழுத்துக்களின் 9 வது எழுத்து
   • இருப்பது தரம்; (கோபுலா, பெயரடை அல்லது முன்னறிவிக்கப்பட்ட பெயர்ச்சொல்லுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது)
   • ஒத்ததாக இருக்கும்; யாரோ அல்லது ஏதாவது இருங்கள்
   • ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை அல்லது பகுதியை ஆக்கிரமிக்கவும்; எங்காவது இருங்கள்
   • இருப்பு வேண்டும், இருங்கள்
   • நடக்க, நிகழ, நடக்க
   • ஒத்ததாகவோ அல்லது அதற்கு சமமாகவோ இருங்கள்
   • வடிவம் அல்லது எழுதுதல்
   • ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துடன் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டில் வேலை செய்யுங்கள்
   • மேடையில் ஒரு பாத்திரத்தைப் போல
   • நேரத்தை செலவிட அல்லது பயன்படுத்த
   • உயிர், உயிருடன் இருங்கள்
   • கட்டுப்பாடற்ற, தடையில்லா அல்லது தடையின்றி இருக்க – எல்லையற்ற வடிவத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது
   • விலை இருக்கும்
 2. Am

  ♪ : /am/

  • வினை : verb

   • *என்பதன் தன்மை ஒருமை வடிவம்
   • நட
   • காலை
   • முற்பகல்
   • அமெரிகியம்
   • இல்
   • நான்
   • கேளிக்கை
   • உண்
   • ஐயோ
   • வீச்சுப் பண்பேற்றம்
   • தேனீ
   • மகிழ்கலை
   • சாப்பிடு
   • நில்
   • ஆமாம்
   • செய்யக்கூடிய
   • காலை வணக்கம்
   • நாளை
   • தேட்குடிச்சி
 3. Are

  ♪ : /är/

  • சொற்றொடர் : –

  • பெயரடை : adjective

   • நடக்கிறது
  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • மெட்ரிக்: புவியியலின் அலகு
   • 100 சதுர மீ.
  • வினை : verb

   • பிரெஞ்சு முறைப் பரப்பளவைக் கூறு( நுறு சதுர மீட்டர்)
   • நட
   • பரப்பளவு
   • பகுதி
   • வா
   • செல்
   • செல்; போ
   • போ
   • இல்
   • வாக்
   • பொன்
   • வில்
   • உள்ளே
   • மாவு
   • நெடுங்குழு
   • உம்
   • அவர்
   • தழும்பு
   • ஆறு
   • தங்கம்
   • ஐயோ
 4. Be

  ♪ : /bē/

  • வினை : verb

   • இரு
   • இரு உளதாகு எய்தப்பெறு வாழ் நிலைகொள் தங்கியிரு தொடர்ந்து இரு நிலை எய்து பண்பு உடையதாய் அமை
   • இதயம் அற்ற பெண்ணாக இருக்காதே
   • உள்ளன ஏற்படும்
   • நட
   • அமைதல்
   • ஆதல்
   • இருத்தல்
   • உளதாதல்
   • கிட
   • வர்த்தித்தல்
   • வாழ்தல்
 5. Been

  ♪ : /bin/

  • வினை : verb

   • செய்யக்கூடிய
   • கோடை காலம்
   • இல்
   • உள்ளே
   • கோடைகாலம்
   • விலை
   • பெல்ஜியம்
   • இருந்திருக்கும்
   • என்பதன் முடிவெச்சம்
   • நட
   • நிலைமை
   • ஆமாம்
   • நிலை
   • அரசு
   • மாநிலம்
   • வாழ்
   • ஐயோ
 6. Being

  ♪ : /ˈbēiNG/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • இருப்பது
   • இருத்தல்
   • இருப்பு
   • மெய்ம்மை
   • நிலைபேறுடைய ஒன்று
   • அமைப்பு
   • இயல்பு
   • உயிருரு
   • ஆள்
   • பொருண்மை
   • ஒரு விண்ணப்பம் என்னால் எழுதப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது
   • வாழ்தல்
    உலதாய் இருத்தல்
    இருப்பு
   • உயல்
   • உளதாந்தன்மை
   • சத்தை
   • பதார்த்தம்
   • வஸ்து
   • இருப்பது
   • இருப்பு
   • தற்போதைய வாழ்க்கை
   • உண்மை
   • இயற்கை
   • உயிரினம்
   • நடத்தை
   • வாழ்க்கை
   • விஷயம்
   • பொருள்
   • விலங்கு
   • மூர்த்தி
   • பிழைப்பு
   • தற்போதைய நிலை
 7. Beings

  ♪ : /ˈbiːɪŋ/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • இருப்பது
   • மனிதர்கள்
   • இருப்பு
 8. Was

  ♪ : /wəz/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

  • வினை : verb

   • இருந்தது
   • ‘பீ’ என்பதன் தன்மைபடர்க்கை இடங்கள் சார்ந்த ஒருமை இறந்த கால வடிவம்
   • நட
   • ஆமாம்
   • படிப்பவர்
   • இல்
   • உள்ளே
   • வாழ்
   • ஐயோ
   • ஒவ்வொரு
   • செய்யக்கூடிய
   • வோல்ட்டு
   • எங்கே
   • மெழுகு
   • கான்
   • விலை
   • பெல்ஜியம்
   • இருந்தது
   • அங்கு
   • இருந்தது
 9. Wast

  ♪ : /wəst/

  • வினை : verb

   • வீண்
   • பி & ஆம்ப்
   • கோட்டின் பழமையான முன் ஒரு இறந்த வடிவம்
 10. Were

  ♪ : /wər/

  • சொற்றொடர் : –

   • அப்படிஎன்றால்
   • இருந்திருந்தால்
   • இருந்தது
   • அங்கு
  • சொற்றொடர் : pronounoun

   • அப்படிஎன்றால்
  • வினை : verb

   • இருந்தன
   • பீ என்பதன் இறந்த காலப் பன்மை வடிவம்
   • நட
   • ஆமாம்
   • எங்கே
   • ஐயோ
   • ஒவ்வொரு
   • தேள்
   • செய்யக்கூடிய
   • மெழுகு
   • இல்
   • உள்ளே
   • கான்
   • வாழ்
   • விலை
   • பெல்ஜியம்

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply