Pandemic – Meaning in Kannada – Mossberg|

Meaning of Pandemic in Kannada

More Kannada Words for Pandemic

▶ ಹಿಮಕುಸಿತಗಳು
▶ ಬಲ್ಲೊನ್ಸ್
▶ಪರ್ವತಾರೋಹಿ
▶ ಗಮನ
▶ ಭೂಪಟದ ಮೇಲಿನ ರೇಖೆ
▶ ನೋಬಲ್ ಮಹಿಳೆ
▶ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ
▶ ಆರ್ಸಿ
▶ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
▶ ಉಗಿ


Close by Translations

◾ panderer

◾ panderers

◾ panderess

◾ pandering

◾ panderism

Examples in English:

 • Covid19 pandemic has taken 5000+ lives till now

Examples in Kannada:

 • ಕೋವಿಡ್19 ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಧಿ ಈವರೆಗೂ 5000 + ಜೀವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ

Synonyms of pandemic

Synonyms in Kannadaಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಮಹಾಮಾರಿ, ಮಹಾರೋಗ
Synonyms in EnglishPlague

Antonyms of pandemic

Antonyms in Kannadaಸ್ಥಳೀಯ ರೋಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ
Antonyms in EnglishEndemic

Word Forms / Inflections

pandemics (noun plural)

Definitions and Meaning of pandemic in English

pandemic

adjective

 1. existing all over the place
  Example
  pandemic dread of atomic conflict
 2. plague over a wide topographical region
  Example
  a pandemic flare-up of jungle fever

noun

1.a plague that is topographically boundless; happening all through a district or even all through the world

Description

A pandemic is a pestilence of an irresistible illness that has spread across an enormous area, for example numerous landmasses or around the world, influencing a significant number of individuals. An inescapable endemic illness with a steady number of tainted individuals is certifiably not a pandemic. Far and wide endemic illnesses with a steady number of tainted individuals, for example, repeats of occasional flu are for the most part rejected as they happen all the while in enormous districts of the globe as opposed to being spread around the world.

 1. Pandemic♪ : /panˈdemik/
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective
   • ಪಿಡುಗು
   • ಸೋಂಕು
   • ವ್ಯಾಪಕ (ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ)
   • ಪ್ರಮುಖ ಸೋಂಕು ಪೆರುಂಪರಾವಲನಾ
   • ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ
   • ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು
   • ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
  • ನಾಮಪದ : noun
   • ಬಹು ಅಂಗಾಂಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ರೋಗ
   • ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರೋಗ
   • ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ
   • ಪಿಡುಗು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation
   • (ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ) ಇಡೀ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ.
   • ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಏಕಾಏಕಿ.
   • ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ; ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
   • ವಿಶಾಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
   • ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ
 2. Pandemics♪ : /panˈdɛmɪk/
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective
   • ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು

pendemics covid-19
Broad ವಿಶಾಲ, ಆಯತ, ಅಗಲವಾದ,
A expansive guideline A wide yard/A wide standard/a wide flight of stairs/wide shoulders
Common ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ,
Peace and concordance ought to be kept up with for the benefit of all of all/salt and pepper are the two most normal flavors/The diversion in like manner
Communicable ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ತಿಳಿಸಬಹುದಾದ
the worth of the item should be transferable to the expected buyers
Cosmopolitan ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್, ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್‌, ವಿಶ್ವಪ್ರಜೆ
Mumbai is a cosmopolitan city/his insight into French, Italian, and Spanish made him really cosmopolitan/A cosmopolitan nation like Thailand
Endemic ಸ್ಥಳೀಯ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುವ ರೋಗ,
This illness is endemic in this piece of the world; in excess of 8% of the populace are at some time influenced by it. /the fish isn’t an ende…
Epidemic ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಸಾಮ್ಕ್ರಾಮಿಕ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ
Doctors are dreading a scourge to breakout after the flood/shoplifting has arrived at plague extents/a pestilence of influenza
Epizootic ಪ್ರಾಣಿಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ,
Extensive ವ್ಯಾಪಕ, ಆಯತ,
We utilized the public library/a broad nursery/Forests were obliterated because of broad logging/broad harms
General ಸಾಮಾನ್ಯ, ದಮ್ಡನಾಯಕ,
Abhimanyu was an extraordinary general of the Pandavas/books of general interest/The overall had told units around there/general protection
Generic ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ, ಜಾತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಒಮ್ದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ, ಜಾತಿವಿಶಿಷ್ಟವಾದ,
The conventional term for oranges,lemons is citrus natural products/The nonexclusive term for oranges/lemons is citrus natural products/Sue knew so numerous software engineers who spe…
Global ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ, ಜಾಗತಿಕ,
Tennis is a worldwide game/the slump in the worldwide economy/We need to zero in on the worldwide economy/this is an issue of worldwide significance/we need to g…
Pestilence ಜಾಡ್ಯ, ಉರವಣಿಗೆ,
Tuberculosis is a plague/After long periods of war and epidemic, barely any individuals stayed in the city. /He contends that there is obvious proof for the pestilenc…
Plague ಪ್ಲೇಗ್, ಪಿಡುಗು, ಕಾಡು
Plague is a risky sickness/a flare-up of plague/a plauge of cockroaches/she got the plague
Prevailing ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ,
the horrible winning financial conditions/the overarching style
Prevalent ಪ್ರಚಲಿತ
A extremist focused on friendly change, Reed had no persistence with the traditionalist perspectives pervasive in the America of his day. /a custom that was once prevalen…
Rampant ಅತಿರೇಕದ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ,
Our government can not handle the wild defilement winning in the public arena/The widespread weeds in the nursery stifled the asters and marigolds until the flowe…
Rife ಊಹೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ, ವಾಡಿಕೆಯಾದ,
Speculation is overflowing on the lookout for an ascent in share costs/even with the numerous bits of gossip about embarrassment, which are overflowing right now, it is ideal to remain
Universal ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ, ಸಾಧಾರಣ,
Scientific speculations are widespread/from the get go, nobody imparted Christopher’s insights; his hypothesis that the world was round was met with all inclusive contempt.
Widespread ವ್ಯಾಪಕ,
There was far reaching harm because of typhoon/there was far and wide help for the conflic
Worldwide ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ,
Computer has an overall market He got overall acknowledgment for his numerical accomplishments/overall deals of TV rights

Verb -An action word is a word that communicates an activity or a condition.

Adverb – A verb modifier portrays how the activity is performed. They tell how a lot, how frequently, when and where something is finished.

Noun – A noun is a person, place, thing, or idea. example-ram, book,bhopal.Things are the subject of a sentence.

Common Noun – A noun that does not name a specific person, place or thing.

Proper Noun – The pronoun is a word used in place of one or more nouns. It might represent an individual, spot, thing, or thought.

Adjective – An adjective is a word that describes a noun or pronoun. It determines what kind, the number of, or which one.

Conjunction –A combination is a word that joins words or word assembles together. A few example conjunctions are: and, however, or, nor, albeit, yet, thus, either, and furthermore.

Preposition – A relational word is a word that shows position or, bearing. A few models are in, out, under, finished, after, out, into, up, down, for, and between.
Homophones – Homophones are words that sound the same yet they have various implications and various spellings.

Homographs – Homographs are words that could conceivably strong the same however have a similar spelling yet an alternate importance.

Complex Sentence -An intricate sentence is a free provision joined by at least one ward provisos.ex sentence is an independent clause joined by one or more dependent clauses.

Interjection -An addition is a word that shows compelling feeling. Such models are Wow!, Ouch!, Hurray!, and Oh no!. Additions can truly liven up a sentence. They help to add voice to your composition.

Leave a Reply