Pharmacists Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Pharmacists” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Pharmacists

  ♪ : /ˈfɑːməsɪst/

  • संज्ञा : noun

   • फार्मासिस्ट
   • फार्मासिस्ट
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • अशी व्यक्ती जो औषधी औषधे तयार करण्यास व देण्यास व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम आहे.
   • एक औषध व्यावसायिक तयार करणे आणि औषध वितरित करण्याच्या कलामध्ये प्रशिक्षित
 2. Pharmaceutical

  ♪ : /ˌfärməˈso͞odək(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • औषधनिर्माण
   • औषध
   • औषध उद्योग
   • औषध वितरण विक्री चार्टर्ड
   • औषधांविषयी
   • औषधाशी संबंधित
   • औषधनिर्माणशास्त्र
 3. Pharmaceutically

  ♪ : [Pharmaceutically]

  • विशेषण : adjective

   • औषधांच्या संदर्भात
 4. Pharmaceuticals

  ♪ : /ˌfɑːməˈs(j)uːtɪk(ə)l/

  • विशेषण : adjective

 5. Pharmacies

  ♪ : /ˈfɑːməsi/

  • संज्ञा : noun

   • औषधी
   • औषध
   • फार्मसी
 6. Pharmacist

  ♪ : /ˈfärməsəst/

  • संज्ञा : noun

   • फार्मासिस्ट
   • (नर) फार्मासिस्ट
   • ड्रगिस्ट औषधशास्त्र कवी
   • औषधनिर्माणशास्त्रज्ञ
   • औषध विक्रेता
   • फार्मासिस्ट
   • औषधनिर्माणशास्त्रज्ञ
 7. Pharmacological

  ♪ : /ˌfärməkəˈläjək(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • औषधनिर्माणशास्त्र
   • फार्मसी
  • संज्ञा : noun

   • विज्ञानाची शाखा जी औषधांच्या प्रभावीतेशी संबंधित आहे
 8. Pharmacologist

  ♪ : /ˌfärməˈkäləjəst/

  • संज्ञा : noun

   • औषधनिर्माणशास्त्रज्ञ
   • एक वैज्ञानिक जो औषधांच्या प्रभावीपणाचे वर्णन करतो
   • औषधनिर्माणशास्त्रज्ञ
 9. Pharmacologists

  ♪ : /ˌfɑːməˈkɒlədʒɪst/

  • संज्ञा : noun

   • औषधनिर्माणशास्त्रज्ञ
 10. Pharmacology

  ♪ : /ˌfärməˈkäləjē/

  • संज्ञा : noun

   • औषधनिर्माणशास्त्र
   • फार्मसी
   • औषधांचा वैज्ञानिक आढावा
   • विज्ञान जे औषधांच्या प्रभावीतेशी संबंधित आहे
   • औषधनिर्माणशास्त्र
   • औषधनिर्माणशास्त्र
 11. Pharmacopoeia

  ♪ : [Pharmacopoeia]

  • संज्ञा : noun

   • औषधाच्या पद्धती आणि अनुप्रयोगांचे वर्णन करणारे पुस्तक
   • औषधनिर्माणशास्त्र
   • औषधनिर्माणशास्त्र पुस्तक
   • औषध आणि त्यांच्या वापराच्या याद्या असलेल्या औषधीय पुस्तक
 12. Pharmacy

  ♪ : /ˈfärməsē/

  • संज्ञा : noun

   • फार्मसी
   • औषधनिर्माणशास्त्र
   • औषध दुकान
   • मारुंटक्कक्कलई
   • औषधनिर्माणशास्त्र
   • फार्मसी
   • मादक पदार्थांचा व्यापार
   • औषधनिर्माण कार्य
   • फार्मसी
   • औषधनिर्माणशास्त्र
   • औषधोपचार
   • औषधांची दुकान

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply