Daintily Meaning In Tamil

Daintily Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Daintily Meaning In Tamil

Find out the word’s meaning behind the “daintily” in tamil. delicately in Tamil? Here’s a list of the translations.

Daintily Meaning In Tamil

Daintily Meaning In Tamil:-

 1. Daintily♪ : /ˈdān(t)əlē/
  • பெயரடை : adjective
   • மென்மையான
   • மெதுவாக
  • வினையுரிச்சொல் : adverb
   • daintily
  • விளக்கம் : Explanation
   • ஒரு அழகிய மற்றும் வேகமான முறையில்
   • ஒரு நுட்பமான முறையில்
 2. Daintier♪ : /ˈdeɪnti/
  • பெயரடை : adjective
   • daintier
 3. Daintiest♪ : /ˈdeɪnti/
  • பெயரடை : adjective
   • daintiest
 4. Daintiness♪ : /ˈdān(t)ēnəs/
  • பெயர்ச்சொல் : noun
   • மயக்கம்
   • அழகு
   • அருமையானது
 5. Dainty♪ : /ˈdān(t)ē/
  • சொற்றொடர் : –
   • சிறிய
  • பெயரடை : adjective
   • சிறு
   • தீவு
   • சிறிய
   • இளைய
   • மிட்டாய்
   • மிட்டாய் கடை
   • சின்னி
   • குட்டை
   • உணவு
   • தார்
   • சுவையானது
   • இனிப்பு
   • இனிப்பு
   • அழகு
   • எளிமையானது
   • மென்மையான
   • இனிப்பு
   • ருசிகரமான
   • அருஞ்சுவையுண்டி
   • அருஞ்சுவைக்கூறு
   • அரும்பெறற்பொருள்
   • நறுஞ்சுவைத்துணுக்கு தேர்ந்தெடுத்த அருஞ்சுவையுடைய
   • சுவை நயமிக்க
   • மாசுமறுவற்ற
   • தூநலமிக்க
   • நேர்த்தியான
   • நாகரிகம் வாய்ந்த
   • ஒயிலான
   • சிங்காரமான
   • இன்பத்திலிழைகிற
   • சுவைநந்தெரிந்த
   • நுண்சுவை உணர்வுடைய
   • மயிரிழை வழுவினைக்கூடப் பொறாத
   • நயத்தின் கூருணர்வுமிக்க
   • சுவையான
   • அழகிய
   • அன்பான
   • இனிப்பான
   • நன்மை
   • நல்ல
   • ஒல்லி
   • சிறிய்
   • இனிப்பு
   • சின்ன
  • பெயர்ச்சொல் : noun
   • சுவையான சொத்து
   • மாற்றியமைக்கப்பட்ட நடத்தை
   • கண்ணியமாக

More Tamil Words for Daintily Meaning In Tamil:-

 • துணை
 • எதிர் காம்பிட்
 • கிரிப்டோமரஸ்
 • உயர்த்தி
 • எண்டெரான்
 • தவறாக
 • பரிதாபவாதி
 • தேய்க்கவும்
 • அரைகுறையாக
 • புளிப்பு

daintily defined Definitions and meanings in English

Daintily Meaning In Tamil:-

adverb:

 1. with a refined style
 2. in a delicate manner

Recommend Article

knew fee besties shandies perusal old is gold stream fomite virgin spam Empanelled possessive urad dal ping blady RIP nice sao moto status nothing alter ago flirt jerk desi jerk bonafide Olive-oil matai desi audible webinar squad ridiculous lifeline carpe diem before ed senorita mocktail groot guess pandemic aunty

Nearby Translations for

Daintily Meaning In Tamil:-

 • Dairy products
 • dairying
 • dairyings
 • dairymaid
 • dairymaids

DEFINITION

Daintily Meaning In Tamil:-

NOUN

Still lifes often feature gorgeous containers filled with wines, tasty fruit or other treats elegantly set on gorgeous china.

food that is delicious or eat. It’s a delight.

ADJECTIVE for Daintily Meaning In Tamil:-

A pretty handkerchief made of lace

beautiful and delicately small.

A delicate appetite

hard to please or meticulous usually with regards to food items.

EXAMPLE for Daintily Meaning In Tamil:-

Major news outlets aren’t inclined to get angry about the deceitful record of the federal government as long as they’re so “dainty in their criticism of their own.

Alicia was sure that had she been born attractive and dainty as her mother and sister, her life would have been a lot simpler.

This concoction resembles sausage is cut into dainty rounds to be served along with sweet dip sauce.

It was the ability of cutting thin bread was extremely sought-after and the bread with a ‘dainty’ butter was frequently served as afternoon tea.

In the beginning, I had named her after the tiny bird due to her being so cute; but then I learned of her other characteristic and her name was even more.

Ahmed was delighted in making a variety of small, ‘dainty’ sandwiches to be served during the daily ritual.

The daffodils are popping their heads out of the foliage beneath the trees is an amazing assortment of daffodils, some that show indications of being very old, “dainty” varieties.

Costumes feature original Victorian designs, including males in traditional white and blue Sailor suits and women adorned with bustles, dainty night gowns, and glistening hats.

Tracy King was a ‘dainty petite blonde, who had platinum-colored hair with a stunningly white smile.

Staples of this look have been gaining ground in mainstream fashion for the past couple of years: sleeves with three quarter lengths or cardis, as well as the calf-cropped capri pants.

I have big feet just like my dad, but smaller hands that aren’t as dainty as my mommy.

She would stop, and be attentive then her eyes would linger to the suede ‘dainty’ moccasins that she was wearing on her feet.

Mary was kind and dainty and delicate. She was everything she was a perfect lady.

This is your chance to prove to your friends your friends that those days of tiny cucumber sandwiches and tiny cakes aren’t over for good!

Most likely, she felt satisfaction in the variety of desserts. They are sophisticated, and even ‘dainty’ , to the other menu items.

Our friendly waitress serves “dainty” snacks along with cookies and tea cakes – all served on gorgeous china.

In between bites of ‘dainty’ sandwiches baked with freshly baked Yarrows bread Noel recalls that he wanted to attending the university of England.

One of my first meals was a delicate foie gras burger served with the fullness of its richness and unctuousness and without meat. It was served on a tea-sandwich-sized bun.

They even brought with them a dainty woman called Mercedes she was Charles Hal’s wife and his older sister.

She’s ‘dainty’ that makes her people feel secure of her.

It was 1903 when the room was first built and the room of the editor was later described similar to a woman’s boudoir with dainty wall mirrors as well as chintz curtains. Queen Anne chairs.

Florals can be as versatile with a variety of retro-inspired patterns like tiny 1940s tearooms to bold floral arrangements and dainty flower petals.

Her feet, which were filthy, swam across the floor but made no noise.

She breathed lightly before cutting away at the delicate steak that was sitting in front of her.

Imagine eating a snack in the middle of August when all you want is a dainty cucumber sandwich’ and a bowl of strawberry prior to an afternoon of tennis.

She’s just 5 feet tall, yet her dainty appearance belies the strength of her soul that emerged from the depths of her illness.

There’s also food – delicious food – tables bustling with breads, pies desserts, and sweets wrapped in green and red ribbons.

On the contrary, it’s the refined and ‘dainty’ accompanying dish to cucumber sandwiches.

The menu included a variety of appetizers, which included German salads and rare caviars, as well as mushrooms and other “dainty” foods – all washed with a variety of vodkas.

Their beautiful items are often hidden within small purses or bags. The item is usually found in lighter shades.

Recommend Article

fee cold credit dare whatapp bae Virgin bae spam trotted block nature Whatsapp scenario jabbed remitter sore throat pandemic hind throwback

Leave a Reply