Hmm Meaning In Kannada

Hmm Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Hmm” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

noun 

 1. arrogance
 2. conceit
 3. devise
 4. egotism
 5. presumption
 6. pride

verb 

 1. schedule
ADVERTISEMENT

Hmm Meaning In Kannada

 1. Hmm

  ♪ : /(h)m/

  • ಆಶ್ಚರ್ಯ : exclamation

  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
   • ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
 2. Hmm

  ♪ : /(h)m/

  • ಆಶ್ಚರ್ಯ : exclamation

More Kannada Words for Hm

 • ಕಂಚುಗಾರ
 • ತಡ
 • ಕುಯುಕ್ತಿ
 • ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಂದಿ ಲೂಸ್
 • ಗೋಪುರ ಯಾ ಬುರುಜು
 • ಪಾಗನಿಸ್ಟ್
 • ಟೈಟ್
 • ವೇದನೆ
 • ಟರ್ನ್ಅರೌಂಡ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ
 • ಯಾಟ್

Nearby Translations

 • hoarfrosts
 • hoarhead
 • hoarheaded
 • hoarhound
 • hoarier

Description

ಅಭಿಮಾನ ಎರಡು ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಭಾವನೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನವು ಒಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂರ್ಖತನದ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಹೀನವಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರ ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಹೆಮ್ಮೆ), ಅಭಿಮಾನವು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಡೆಗೆ, ಅಥವಾ ಜನರ ಇಡೀ ಗುಂಪಿನ ಕಡೆಗೆ, ವಿನಮ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ, ಹೊಂದುವಿಕೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

Also see “ಅಭಿಮಾನ” on Wikipedia.

More matches for ಹಮ್ಮು

noun

ಹಮ್ಮುಗೆagenda
ಹಮ್ಮುಗೆdesign
ಹಮ್ಮುಗೆdevice
ಹಮ್ಮುಗೆdevise
ಹಮ್ಮುಗೆoutline
ಹಮ್ಮುಗೆpattern
ಹಮ್ಮುಗೆpolicy
ಹಮ್ಮುಗೆprogram
ಹಮ್ಮುಗೆrope
ಹಮ್ಮುಗೆtheory
ಹಮ್ಮುಗೆಗಾರplanner
ಹಮ್ಮುಗೆಯ ಚೆಚ್ಚರಿಕೆstrategy
ಹಮ್ಮುಗೆಯರಿಕೆmanifesto
ಹಮ್ಮುಗೆಯರಿಕೆschedule
ಹಮ್ಮುಹೊತ್ತಿಗೆmanifesto

Mossberg Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply