Skip to content
Home » Intimation Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Intimation Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

“Intimation” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

Intimation Meaning In Tamil

 1. Intimation

  ♪ : /ˌin(t)əˈmāSH(ə)n/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • அறிவிப்பு
   • அறிவிப்பு
   • அறிக்கை
   • கால
   • குறிப்பு
   • அறிவிப்பு
  • விளக்கம் : Explanation

   • ஒரு அறிகுறி அல்லது குறிப்பு.
   • எதையாவது அறியும் செயல், குறிப்பாக மறைமுக வழியில்.
   • ஒரு மறைமுக பரிந்துரை
   • ஒரு சிறிய ஆலோசனை அல்லது தெளிவற்ற புரிதல்
 2. Intimacies

  ♪ : /ˈɪntɪməsi/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • நெருக்கம்
   • ரகசியங்கள்
 3. Intimacy

  ♪ : /ˈin(t)əməsē/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • நெருக்கம்
   • நெருங்கிய உறவுடைய நிலை
   • உள்ளார்ந்த பழக்கம்
   • கள்ளப்புணர்ச்சி
   • சந்தையின் வழியே விற்பனை செய்தால் அவருக்கும் நுகர்வோருக்கும் இடையே உள்ள நெருக்கம் அதிகமாகிறது
   • நெருங்கிய உறவுடைய நிலை
    உள்ளார்ந்த பழக்கம்
   • சினேகம்
   • உரிமை
   • நட்பு
   • அத்தாணி
   • அந்தரங்கம்
   • அறிமுகம்
   • அளவளாவு
   • ஆத்தம்
   • இஷ்டம்
   • உறவு
   • கலப்பு
   • கெழுதகைமை
   • கொள்கை
   • சக்கியம்
   • சிநேகம்
   • சௌசன்னியம்
   • தனது
   • தொடர்ச்சி
   • நட்பாகை
   • நற்பிரியம்
   • பழக்கம்
   • மனக்கலப்பு
   • விகிதம்
   • அடுத்த காதல் விவகாரம்
   • வலுவான கூட்டணி
   • உடலுறவு
   • காதல்
   • கூட்டு
   • அடுத்த காதல் விவகாரம்
   • கூட்டு
   • ஒற்றுமை
   • நெருக்கம்
   • நட்பு
 4. Intimate

  ♪ : /ˈin(t)əmət/

  • சொற்றொடர் : –

   • வலுவான
   • சிறந்த நண்பர்
   • ஆழ்ந்த
  • பெயரடை : adjective

   • நெருக்கமான
   • நெருங்கிய
   • மிக நெருங்கிய
   • மிக நெருங்கிய நண்பர்
   • உற்றார்
   • உற்றநேயர்
   • மிக நெருங்கிய பழக்கமுடைய
   • நெருங்கிய உறவுடைய
   • உள்ளார்ந்த
   • உற்ற
   • உயிர்த் தொடர்புற்ற
   • நாட்குறிப்பு முதலியவற்றின் வகையில் உள்ளுணர்சசிகளையெல்லாம் தெரிவிக்கின்ற
   • தெரியப்படுத்து
   • தெரிவி
   • குறிப்பாலறிவி
   • சுட்டு
   • குறிப்புக்காட்டு
   • பொருளாதாரம் அரசியலமைப்பு மற்றும் சட்டக் கோட்பாடுகள் ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான நெருங்கிய உறவுகள்
   • தனிப்பட்ட
   • அருகில்
   • கிட்ட
   • குறுகிய
   • மறைந்த
   • சேக்காளி
   • தோழன்
   • நண்பன்
   • முத்தம்
   • சொல்
   • உறவினர்
   • வெளியிடு
   • நீரிணை
   • விழிப்பூட்டல்
   • அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
   • பித்தநீர்
   • குறி
   • தேர்ந்தெடு
   • தலைசிறந்த
   • ஆள் (நபர்)
   • அடுத்தது
   • ஆழ்ந்த நட்பு
   • நிறுவனம்
   • நல்ல
   • தெரிந்தவர்
   • நெருக்கமான
   • மிகவும் நெருக்கமான
  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • சிறந்த நண்பர்
   • தனிப்பட்ட முறையில் புகாரளிக்கவும்
   • குறிப்பிடுங்கள்
   • புரியுங்கள்
  • வினை : verb

   • தெரிவிக்கவும்
   • குறிப்பிடுங்கள்
 5. Intimated

  ♪ : /ˈɪntɪmət/

  • பெயரடை : adjective

   • அறிவிக்கப்பட்டது
 6. Intimately

  ♪ : /ˈin(t)əmətlē/

  • சொற்றொடர் : –

   • நெருக்கமான
   • ஆழமாக
  • பெயரடை : adjective

   • உறுதியாக
   • வெகு ஆழத்தில்
  • வினையுரிச்சொல் : adverb

   • நெருக்கமாக
   • நெருக்கமாக
  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • காதல் விவகாரம்
 7. Intimates

  ♪ : /ˈɪntɪmət/

  • பெயரடை : adjective

   • மிரட்டுகிறது
   • நெருக்கமான
   • மிகவும் நெருக்கமான
 8. Intimating

  ♪ : /ˈɪntɪmət/

  • பெயரடை : adjective

   • அறிவித்தல்
 9. Intimations

  ♪ : /ˌɪntɪˈmeɪʃn/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • அறிவிப்புகள்

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.