meaning of episode in telugu -Mossberg

Episode Meaning in Telugu

Find what’s the translation meaning for word episode in telugu? Here’s a list of translations.

meaning of episode in telugu:-

Telugu Meaningఎపిసోడ్, భాగం, ఉపాఖ్యానము, ఉప కథ, అంకం
an element of a television serial or an event that is distinct from the sequence of related events or a separate incident such as a story, action, or story which is created for the purpose of providing a more diverse perspective to the events that are related or an incident in a story full short story that forms part of a larger tale or event or group of events happening within a larger sequence; an event or period of time that is thought to be isolated.,
Usage(=There are many memorable moments in my personal life.
(= the most recent episode of the drama
is This first show will air the month following

meaning of episode in telugu:-

 1. Episode♪ : /ˈepəˌsōd/
  • పదబంధం : –
   • సంఘటన
   • సిరీస్ యొక్క ప్రతి వెర్షన్
  • విశేషణం : adjective
   • యాదృచ్ఛికం
   • సమస్యలు
   • సిరీస్ యొక్క ప్రతి వెర్షన్
  • నామవాచకం : noun
   • కథాంశం
   • సిరీస్
   • ఎపిసోడ్
   • అధ్యాయము
   • ఈవెంట్
   • ఎపిసోడ్లో
   • సిట్
   • ఉపశీర్షిక
   • వృత్తాంతం
   • సంఘటన కథ
   • అధ్యాయం
  • వివరణ : Explanation
   • సీరియలైజ్డ్ స్టోరీ లేదా రేడియో లేదా టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్ విభజించబడిన ప్రతి ప్రత్యేక వాయిదాలలో.
   • నిర్ధిష్ట అనారోగ్యంతో ఎవరైనా ప్రభావితమయ్యే పరిమిత కాలం.
   • విభిన్న విషయాలను కలిగి ఉన్న లేదా క్రొత్త విషయాన్ని పరిచయం చేసే భాగం.
   • సంబంధిత సంఘటనల శ్రేణిలో విలక్షణమైనది
   • చలనచిత్రంలో ఇచ్చిన అంశాన్ని అభివృద్ధి చేసే సంబంధిత షాట్ల వారసత్వంతో కూడిన చిత్రం
 2. Episodes♪ : /ˈɛpɪsəʊd/
  • నామవాచకం : noun
   • ఎపిసోడ్స్
   • అధ్యాయాలలో
   • Episodically
 3. Episodic♪ : /ˌepəˈsädik/
  • విశేషణం : adjective
   • ఎపిసోడిక్
   • సంబంధిత
   • సబ్‌ప్లాట్
   • అసహజ
   • అడపాదడపా
 4. Episodically♪ : /-(ə)lē/
  • విశేషణం : adjective
   • ఎపిసోడిక్
   • యాదృచ్ఛికం
  • క్రియా విశేషణం : adverb
   • episodically

Recommend Article

knew fee besties shandies perusal old is gold stream fomite virgin spam Empanelled possessive urad dal ping blady RIP nice sao moto status nothing alter ago flirt jerk desi jerk bonafide Olive-oil matai desi audible webinar squad ridiculous lifeline carpe diem before ed senorita mocktail groot guess pandemic aunty daintily destiny milf chana-dal psycho

See also  she Meaning in Kannada - she ನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ | Mossberg

English to Telugu Meaning :: episode

Episode :ఎపిసోడ్

Details : భాగం, ఉపాఖ్యానము, ఉప కథ, అంకం

Episode – ఎపిసోడ్

Episode :: ఎపిసోడ్లో

Episodes :: భాగాలు

More Telugu Words for Episode

 • వదలివేయబడింది
 • బ్రష్‌బ్యాక్
 • చేస్
 • భయపడేవాడు
 • పులియబెట్టడం
 • చేపల భార్యలు
 • ఐసోనమీ
 • ఒంటరిగా ఉన్న
 • సాబ్రోమిన్
 • షూస్క్రాపర్

Meanings of episode in Telugu

noun 

 1. ఉపకథ
 2. ఉపాఖ్యానము
 3. చిత్రకథ

TRANSLATION OF ‘EPISODE’

అంకం,ఉప కథ,భాగం,ఉపాఖ్యానము

Synonyms of meaning of episode in telugu:-

Synonymsevent,  occurrence,  incident,  happening,  circumstance,  experience,  occasion,  affair,  instalment,  installment,  chapter,  fact,  matter,  part,  thing,  situation,  status,  case,  interlude,  parenthesis,  

Antonyms of meaning of episode in telugu:-

Antonymsaggregate,  bunk,  fate,  bull,  destiny,  fable,  fiction,  greenness,  idle,  immaturity,  invention,  myth,  story,  supposition,  tale,  theory,  untruth,  zero,  

scene Definitions and which means in English

thing:

an incident that is particular in a progression of related occasions

a concise segment of an artistic or sensational work that structures part of an associated series

a piece of a transmission sequential

film comprising of a progression of related shots that foster a given subject in a film

experience; scene

scene Sentences in English

कड़ी = part

Atch the following week’s exhilarating scene.

कड़ी = TV

Atch the following week’s exhilarating scene.

Nearby Translations for

meaning of episode in telugu:-

 • epispermic
 • epispinal
 • episplenitis
 • episporangium
 • epispore

Word Forms / Inflections

episodes (noun plural)

Meaning and Definition of Episode in English

meaning of episode in telugu

 1. film made up of a sequence of shots related to each other that reveal an individual subject within a film
  Synonyms: sequence
 2. A short portion of a dramatic or literary work that is part of an ongoing series
 3. A component of a broadcast serial
  Synonyms: installment, instalment
 4. an event that stands out from a set of similar events
See also  Scanner Meaning In Hindi - हिंदी अर्थ व्याख्या

Word Forms / Inflections

episodes (noun plural)

Description

episode is a narrative component within a larger dramatic or documentary like a show that is intended for radio, television or online consumption.

Show English Meaning

meaning of episode in telugu:-

Noun

(1) A situation that is distinct from an event that is unique in

(2) A brief portion of a dramatic or literary work that is an integral part of a series

(3) A component of a serial broadcast

(4) film made up of several related shots that help develop a particular subject within a film

Examples for meaning of episode in telugu:-

(1) The restaurant I was in was utilized for BBC TV to shoot television plays . An episode of a series was shot there.

(2) The episode pilot was shown by BBC2 on the 26th of July, 1999.

(3) “The finale of the show episode aired in 1975 but the lovable couple was not lost in the shuffle.

(4) This stage adaptation is actually an extended episode of the TV show It’s also an absolute blast.

(5) Five. In any case the entire episode has led to the same arguments for mercantilists that have been used for centuries for defending tariffs.

(6) It was the first time that a show aired in 1964 on BBC TWO in 1964.

(7) She claims the fact that she has been diagnosed that she been suffering due to an ” acute psychotic episode ” however she was unable to receive treatment.

(8) There are some physicians who stop taking medication after the conclusion of an incidental event of disease.

See also  Recipes for healthy soul food

(9) the most recent episode of the feud

(10) If we accept it as a given as fact, the entire incident was a horrible accident, however the manner in which the police dealt with the aftermath may have done more harm than good.

(11) While watching an episode on Radio4’s program Growing Science, I came upon a term I had never previously heard of – thigmomor phogenesis.

(12) The finale episode of the show aired in the month of May 1993.

(13) the change will be followed by an episode of the brand new key(14) I watched the pilot episode one year ago and enjoyed it.

(15) At the age of 24, half had experienced another episode of major depression.

(16) Tirimo has added energy to the rhythmic central episode , and also brought back Robert’s trademark use of dotted rhythms.

Recommend Article

fee cold credit dare whatapp bae Virgin bae spam trotted block nature Whatsapp scenario jabbed remitter sore throat pandemic hind throwback irreplaceable queue refined amigo call girl nope

English from Telugu Dictionary: episode

Meaning and definitions of the episode Translation of the episode in Telugu language using the same and opposite words. The pronunciation of the episode is spoken in English as well as in Telugu.

Tags for the episode “episode”

What does episode mean in Telugu Episode meaning in Telugu episode definition explanation, pronunciations, and examples of episodes in Telugu.

Leave a Comment