Skip to content
Home » Metaphor Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Metaphor Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Metaphor” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Metaphor Meaning In Marathi

 1. Metaphor

  ♪ : /ˈmedəˌfôr/

  • संज्ञा : noun

   • रूपक
   • एका ऑब्जेक्टचे पोर्ट्रेट दुसर् यास सूचित करते
   • दुसर् याने चिन्हांकित केलेल्या ऑब्जेक्टचे पोर्ट्रेट
   • रूपक प्रकरण
   • रेखीय नाव किंवा विशेषता प्रकरण
   • रूपक
   • ऑब्जेक्ट म्हणजे दुसर् याचे पोर्ट्रेट
   • आकृतिबंध
   • रूपक
   • सजावट
   • याचा अर्थ
   • समानता
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • भाषणाची एक आकृती ज्यामध्ये एखादा शब्द किंवा वाक्यांश एखाद्या ऑब्जेक्टवर किंवा क्रियेवर लागू केला जातो ज्यावर तो शब्दशः लागू होत नाही.
   • प्रतिनिधी म्हणून ओळखली जाणारी एखादी वस्तू किंवा दुसर् या कशासाठी तरी प्रतीकात्मक मानली जाते, विशेषतः काहीतरी अमूर्त.
   • भाषणाची एक आकृती ज्यामध्ये अभिव्यक्ती वापरली जाते अशा गोष्टीचा उल्लेख करण्यासाठी जी शब्दशः अर्थ दर्शवते असे नाही
 2. Metaphoric

  ♪ : /ˌmɛtəˈfɒrɪkl/

  • विशेषण : adjective

   • रूपक
   • अवतार
   • रूपकात्मक
  • संज्ञा : noun

   • रंग रूपांतरण
 3. Metaphorical

  ♪ : /ˌmedəˈfôrik(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • रूपकात्मक
   • नक्कल
   • सचित्र
   • अलंकारिक
 4. Metaphorically

  ♪ : /ˈˌmedəˈfôrək(ə)lē/

  • वाक्यांश : –

   • स्पष्टीकरण
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • रूपकदृष्ट्या
   • रूपक
 5. Metaphors

  ♪ : /ˈmɛtəfə/

  • संज्ञा : noun

   • रूपक
   • रूपक
   • ऑब्जेक्ट म्हणजे दुसर् याचे पोर्ट्रेट

Mossberg Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.