Queue Meaning in Kannada

Queue Meaning in Kannada – Mossberg

Queue – Meaning in Kannada

Find out the word queue’s meaning behind the “word” queue in Kannada? Here’s an alphabetical an alphabetical list of the translations.

Queue Meaning in Kannada

Meanings of queue in Kannada

noun 

 1. ಸರದಿ
 2. ವರಸೆ
 3. ಕ್ಯೂ
 4. ಜಡೆ
 5. ಶ್ರೇಣಿ
 6. ಹೆರಳು
 7. ಪಂಕ್ತಿ
 8. ಜನರ ಯಾ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು
 9. ಸರತಿಯ ಸಾಲು
 10. ತೊಂಗುಜಡೆ
 11. ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಆಟದ ಕೋಲು

 

 1. ಸಾಲು

More Kannada Words for Queue

 • ವರ್ಣಮಾಲೆಯ
 • ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಬಾಂಬ್
 • ಕೆಟ್ಟರೀತಿಯಲ್ಲಿ
 • ಕೋಟೆಗಳನ್ನು
 • ಅಳವಡಿಸಲು
 • ನಿಕ್ಸಿ
 • ಅಪಹಾಸ್ಯದ
 • ಉಪವಿನ್ಯಾಸಗಳು
 • ಆಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು
 • ಟರ್ಬೋಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜರ್

Word Forms / Inflections for

Queue Meaning in Kannada:-

queues (noun plural)

queued (verb past tense)

queueing, queuing (verb present participle)

queues (verb present tense)

Synonyms of queue – meaning in kannada:-

Synonymsline,  file,  rank,  row,  string,  line up,  series,  chain,  plait,  range,  train,  column,  braid,  sequence,  succession,  order,  progression,  tail,  get in line,  array,  

Antonyms of queue – meaning in kannada:-

Antonymsdisarrange,  disjoint,  disorganization,  disorganize,  derange,  disrupt,  confuse,  discompose,  disturb,  

Nearby Translations for

Queue Meaning in Kannada:-

 • quibbling
 • quibblingly
 • quiblet
 • quibus
 • quica

Definitions and Meaning of Queue in English

Queue Meaning in Kannada:-

 1. hair braid at the rear of the head
 2. (information processing) An organized list of the tasks to be accomplished or messages that need to be sent
 3. a long line of vehicles or people waiting for something
  Synonyms waiting for a line

queue – meaning in kannada:-

 1. make a queue, form lines or make a line
  Synonyms: line up, queue up
  Example
  Customers gathered in the front of the store

English Meaning

Queue Meaning in Kannada:-

Noun

(1) an extended crowd of people or vehicles waiting for something

(2) (information processing

(3) A braid of hair in the rear of the head

Recommend Article

knew fee besties shandies perusal old is gold stream fomite virgin spam Empanelled possessive urad dal ping blady RIP nice sao moto status nothing alter ago flirt jerk desi jerk bonafide Olive-oil matai desi audible webinar squad ridiculous lifeline carpe diem before ed senorita mocktail groot guess pandemic aunty daintily


Verb for queue – meaning in kannada:-

(1) create the form of a queue or form a line, form a line,

Examples for queue – meaning in kannada:-

(1) It instead serves its I / O request at the top of FIFO queue , and two additional requests to add some spice.

(2) It’s simply saying that the Ethernet driver had descriptors free in its queue and accepted our data to transmit.

(3) A single or a combination of applications tasks take data from the queue in order to use the information that is delivered.

(4) Thus every morning, people lined in a line waiting to wait for their turn.

(5) The long, shoulder-length hair was tied in an orderly line, he made his way towards the stable that was small, in which the horse was waiting.

(6) He wore a long and braided line of shiny black hair was bobbed between shoulder to shoulder.

(7) After the queue’s depth is attained when the queue has reached its depth, the storage of each address added to the queue causes the previously saved address to become released out of the queue .

(8) The first experience to the fest was with an huge line of people waiting up to go in.

(9) The girl holding onto each other, exhorted those who were in the long line which surrounded the River Thames to pay her tribute to the Queen Mother on behalf of the Queen Mother.

(10) LP is telling you that LPD isn’t running from the locally-based server which it needs to connect to to wait for the request to your remote printer.

(11) (11) The call presentation tab in the Skillset configuration dialog lets you to set the sequence in which calls are processed within the queue .

(12) At and batch command place jobs in at-queue .

(13) Wait queues are a listing of the processes that are blocking the semaphore.

(14) (14). The programs, which regulate the flow of calls, will send the call to the queue simultaneously.

(15) For as long as you’re connected to the Internet 15) Click-N-Run will download packages until the queue is full.

(16) At the peak of the season, all you’ll witness is the long, slow-moving line waiting for admission to the museum.

Queue Meaning in Kannada:-

(1) queue up ::ಕ್ಯೂ ಅಪ್

(2) jump the queue ::ಕ್ಯೂ ನೆಗೆಯುವುದನ್ನು

(3) print queue ::ಮುದ್ರಣ ಸರದಿಗೆ

(4) queue time ::ಕ್ಯೂ ಸಮಯ

(5) job queue ::ಕೆಲಸ ಕ್ಯೂ

(6) wait in a queue ::ಒಂದು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

Synonyms

Queue Meaning in Kannada:-

Noun

1. lineup ::ಸಾಲಾಗಿ

2. line ::ಲೈನ್

3. row ::ಸಾಲು

4. column ::ಕಾಲಮ್

5. file ::ಕಡತ

6. chain ::ಸರಣಿ

7. string ::ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್

8. procession ::ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ

9. train ::ರೈಲು

10. cavalcade ::ರಾವುತರು

Verb for

Queue Meaning in Kannada:-

12. wait in line ::ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ

13. form a line ::ಒಂದು ಸಾಲಿನ ರೂಪಿಸುವ

14. fall in ::ಬೀಳುತ್ತೀರಿ

15. form a queue ::ಒಂದು ಕ್ಯೂ ರೂಪಿಸಲು

16. queue up ::ಕ್ಯೂ ಅಪ್

Recommend Article

fee cold credit dare whatapp bae Virgin bae spam trotted block nature Whatsapp scenario jabbed remitter sore throat pandemic hind throwback irreplaceable

English in Kannada Dictionary: queue

Definitions and meanings of the word queue Translation of queue in Kannada language using the same and different words. Pronunciation of queue spoken in English and Kannada.

Keywords to the entry “queue”

What is the meaning of queue What does queue mean in Kannada What is the meaning of queue in Kannada Definition of queue clarification, pronunciations, and examples of queues in Kannada.

Leave a Reply