Scenario Meaning In Telugu

Scenario Meaning In Telugu – తెలుగు అర్థం వివరణ

Scenario Meaning In Telugu

What is the meaning of the translation for scenario” in telugu language? Here are some translations.

English to Telugu Meaning :: scenario

Scenario :దృష్టాంతంలో

Pronunciation:

Scenario – దృష్టాంతంలో

Scenario :: దృష్టాంతంలో

Scenarios :: సందర్భాలు

Scenario Meaning In Telugu

Scenario” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు.

Scenario Meaning In Telugu – తెలుగు అర్థం వివరణ

 1. Scenario♪ : /səˈnerēˌō/
  • నామవాచకం : noun
   • దృష్టాంతంలో
   • చిత్రంలోని నాటకాల వివరణ
   • ప్రదర్శనలో
   • ప్రదర్శన
   • ప్రస్తుత వివరాలతో సహా థియేట్రికల్ ప్లేజాబితా
   • పరిస్థితులలో
   • ప్లేజాబితా దృశ్య వివక్ష యొక్క వాల్యూమ్ – సభ్యుల ప్రదర్శన వివరాలు మొదలైనవి
   • డ్రామాటిక్ డైలాగ్-మ్యూజిక్ ప్రాక్టీస్
   • ప్రస్తుత వివరాలతో థియేట్రికల్ డిస్ప్లే జాబితా
   • సినిమా స్క్రిప్ట్
   • భవిష్యత్ సంఘటనల యొక్క సంభావిత క్రమం
   • స్క్రీన్ ప్లే
   • సంఘటనల శ్రేణి
   • సంక్షిప్తీకరణ
   • స్వరూపం
   • ప్రేగ్ రూపం
   • స్క్రీన్ ప్లే
   • Inary హాత్మక పరిస్థితి లేదా సంఘటనల క్రమం
   • థియేటర్స్
   • పరిస్థితి
  • వివరణ : Explanation
   • కథాంశం మరియు వ్యక్తిగత సన్నివేశాల వివరాలను తెలియజేసే చలనచిత్రం, నవల లేదా రంగస్థల రచన యొక్క వ్రాతపూర్వక రూపురేఖలు.
   • సంఘటనల యొక్క క్రమం లేదా అభివృద్ధి.
   • ఒక సెట్టింగ్, ముఖ్యంగా కళ లేదా సాహిత్యం యొక్క పని కోసం.
   • నాటకం యొక్క రూపురేఖలు లేదా సారాంశం (లేదా, సాహిత్య రచన యొక్క పొడిగింపు ద్వారా)
   • కళ లేదా సాహిత్యం యొక్క పని కోసం ఒక సెట్టింగ్
   • సాధ్యం సంఘటనల యొక్క క్రమబద్ధమైన క్రమం

More Telugu Words for Scenario

 • ఖచ్చితంగా
 • చేదు
 • క్లాడ్లెట్
 • కార్నింగ్
 • చుక్కలుగా
 • ఫ్లూవియోస్
 • హెరాల్డిక్‌గా
 • స్వలింగ సంపర్కం
 • పాలియోగ్రాఫికల్
 • తీర
Synonymsplot,  scheme,  story,  plan,  outline,  game plan,  strategy,  script,  design,  book,  chronicle,  proposal,  summary,  procedure,  approach,  continuity,  drama,  layout,  narrative,  playbook,  
Antonymsresult,

(1) scenario writer ::దృష్టాంతంలో రచయిత

Scenario Meaning In Telugu /image

Synonyms

for Scenario Meaning In Telugu:-

Noun

1. plot ::ప్లాట్లు

2. sequence of events ::కార్యక్రమాల వరుస

3. setting ::సెట్టింగ్

Different Forms for Scenario Meaning In Telugu:-

scenario, scenarios

Nearby Translations for Scenario Meaning In Telugu:-

Recommend Article

knew fee besties shandies perusal old is gold stream fomite virgin spam Empanelled possessive urad dal ping blady RIP nice sao moto status nothing alter ago flirt jerk desi jerk bonafide Olive-oil matai desi audible webinar squad

English Meanings

for Scenario Meaning In Telugu:-

Noun

(1) An outline or synopsis for a play or literary work.

(2) A setting for a piece of literature or art.

(3) A sequence of possible events that could be postulated

Examples for Scenario Meaning In Telugu:-

(1) The scenario is World War II

In London, two SAS units are on standby for any eventuality.

(3) Although the scenario is not novel, it’s entertaining at the very least in its early stages.

(4) A possible scenario is for him to be attacked after opening his front door.

(5) With no scenario in mind, what did you film with?

(6) In this situation, the interviewer is seated with two people.

 (7) He had previously written a ballet scenario, and Peter Anastos was choreographing it.

(8) In fact, it is easy to envision an adult movie scenario based upon Celanire’s adventures.

(9) The scenario is World War Two

(10) However, in real life the expected benefits of heparin coating do not seem to be present.

(11) This scenario predicts an expansionist power with global reach.

(12) To encourage the integration of knowledge, basic science should be presented within a clinical context

13) Joan was our director. My other sister wrote the scene.

(14) It is possible to argue that only a masterful scholar could convince so many people to accept this unlikely scenario.

(15) They suggested that a worst-case scenario could lead to it continuing for even longer.

16) This sounds like the opening line of a Jean Pierre Melville scene, and the film has a similar starkness.

What scenario is realistic for the end?

I don’t think there will be extreme ‘end-of-the world’ scenarios like some people believe. There will be no zombies or alien invasions. Significant changes will occur to the monetary system, our way of living and how we live ‘as it is now!’

In the next few years, I expect to see a global economic depression that leads to the worst depression in human history. In 2012, there were 5 billion more people worldwide than in 1932. 

Credit is used to purchase everything we eat, drink, drive, ride in, sleep in, and own. Personal debt amounts to trillions of dollars. Credit card debt is one factor that was not known until the 1930’s. Students loans in multiple billions, and low-paying jobs.

The gold standard that controlled government spending and debt is no longer supports the monitary system. 

Trillions of dollars worth of ‘currency” have been printed. This has caused the dollar’s value to decline. It now takes more of them in order to purchase anything.

This, I believe, will lead to the end of the world “as we know it”. Wall street is not the main street.

 It is a world that is disconnected from everyday citizens trying to survive. It is run by multibillionaires and mega-corporations.

 It is hyperinflated due to the almost zero loans granted to the “too big to fail” banks by the federal reserve. It will crash 75%-90%, despite all the talk about it.

The banks are in danger of going bankrupt.

Not when, but when. The debit/credit cards will not work if the bank goes under. You should have bought fuel before this happens.

Everything is based upon CREDIT. Trucks transporting goods use credit to purchase fuel, while grocery stores buy all of their products on credit. Credit is used to buy seeds, fertilizer and tractors, as well as fuel and electricity for the irrigation system.

Credit …..On is used to fund the city’s sanitation, garbage, and sewer systems.

According to my humble opinion, this is the “end of the world as it currently exists“, and we will be living in it within the next decade, or even sooner.

I’m sure others will laugh at it… but I don’t care ….

Let me help you plan for the future. Do your research. Don’t fall for the hype!

What’s the current situation of BIT Sindri

Your question is incorrect. It should have been “How bad is bit sindri”. I checked several social platforms while i was applying for admission.

While it seemed that bit is changing, the truth is quite different. These are rumors, and there is no change. 

Let’s see how it works.

1) Placement is extremely bad. If you leave 3-4 branches, placement is very low. Even if one is available, it won’t be worth the cost as packages are very high.

2)violence is still a problem here. If something goes wrong, no one will listen. The director and professors will always try and hide the matter.

Even if you complain at the police station on its campus, they will then ask for your signature to file a complaint. Even if the victim is not referred to the aicte, the administration will still blame him to bring an end to the matter.

They are not ranked as well as the top colleges. In fact, they didn’t apply for ranking for many years. Now they have applied for ranking.

The members were very disappointed that it didn’t rank in the top 100. That outlook ranking of 25 must be questioned because it didn’t receive good rank from any other places.

4) Yes, the fees are low but there are no facilities. Water is a problem. Lab instruments are old and don’t work correctly. There are rumors that wifi setup is being set up starting in 2 years.

5) There are high chances you will become an alcoholic by the end of your final year. This is due to the environment. Nearly half of students drink here. Even though the administration knows this, they won’t do anything.

6)All staff are arrogant, and if they ask for work, they will shout at and make you run.

7) Labs is not more than copying journals, it’s for students who are interested in doing labs correctly.

8) You will feel so deprived of placement that you won’t have any other option than to prepare for competition.

9) Fests and other functions are rare and often have a low budget.

10) A large portion (10%) of the campus is covered by wild forest. Very few buildings are available. Watching cow, buffalo, goat, pig and dog are common here. Sometimes jackals or snakes have also been spotted.

11) If you’re in the reserve category, this is the only place that will be available to you. They will not have to pay admission fee and will receive scholarship. However, if you’re general you will have to pay fees and you won’t get scholarship.

12)It’s located at such a place that you must come to dhanbad to buy many items and to watch movies, which is about 30km away. Main gate is like a tourist spot here because you won’t find any other interesting place.

13) It is more like a school than a college

14)-75% mandatory attendance

All the claims that summery is improving are false and are spread to create a positive image.

Recommend Article

fee cold credit dare whatapp bae Virgin bae spam trotted block nature Whatsapp

Leave a Reply