meaning of crappy in tamil -Mossberg

Crappy Meaning in Tamil What is the meaning of the word crap in Tamil? Here are some translations. More Tamil Words for Crap அமினோடிபெனைல் பெர்க்ஷயர் கலோரிஜெனிக் இருள் ஃபிலிபஸ்டரர் வீட்டுவசதி தவறான மிஸ்டர் பாலிசோமிடிக் பூசணி விதை Meanings of crappy in Tamil Crappy♪ : [Crappy] சொற்றொடர் : – மோசமானது மோசமாக இல்லை தகுதியற்றவர் பயனற்றது பெயரடை : adjective மோசமானது விளக்கம் : Explanation தமிழ் வரையறை விரைவில் சேர்க்கப்படும் … Read more